Regulamin


I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Usługodawca – firma “ZP20 Piotr Markowski” z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 36 / 112B, NIP: 9482256434
 • Serwis – zbiór serwisów internetowych znajdujących się i działający pod domenami zp20.pl oraz zamowienia20.pl, będące w całości własnością Usługodawcy.
 • Usługobiorca – osoba fizyczna reprezentująca firmę bądź podmiot posiadający osobowość praną, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 • Osoba trzecia – osoby nie zatrudnione u Usługobiorcy na podstawie Umowy o pracę z wyłączeniem osoby prowadzącej daną działalność bądź wspólników.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail.

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu .
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie narzędzi w postaci Serwisu do celów wyszukiwania, przetwarzania i organizacji informacji związanych z zamówieniami publicznymi, przetargami firm prywatnych czy innymi informacjami gospodarczymi oraz komunikacji z pozostałymi Usługobiorcami poprzez udostępnione narzędzia.
 • Wszelkie ewentualne artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych odbiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.

III. Warunki uczestnictwa i korzystania z usług Serwisu

 • Udział każdego Usługobiorcy w Serwisie jest dobrowolny.
 • Aby korzystać z Serwisu, Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia.
 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
 • Wymagania techniczne do korzystania z usług Serwisu:
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświeta strony internetowe zgodnie z postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www pisane w języku HTML5,
  • połączenie z internetem,
  • komputer klasy PC,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • zainstalowane i włączone pluginy Flash w wersji co najmniej 9
 • Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.

IV. Ochrona danych osobowych

Typy gromadzonych danych:
 • Dane zbieran automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy dane automatycznie. Do danych tych należą:
  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej strony
  • Język przeglądarki
  • Adres IP
  Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

V. Dane osobowe w ogłoszeniach i wynikach przetargowych

Barometr Ryzyka Nadużyć w Zamówieniach Publicznych (barometrryzyka.pl) przetwarza wyłącznie informacje dostępne w domenie publicznej – Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Tenders Electronic Daily. Nie pozyskujemy i nie publikujemy żadnych innych informacji, pochodzących z zasobów własnych, bądź innych źródeł niż wskazanych na wstępie. Dane osobowe, które pojawiają się na stronach Barometru, są zamieszczane na tych samych zasadach co we wspomnianych, oficjalnych publikatorach:

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych możecie znaleźć na stronie: Zasady Przetwarzania Dancyh (RODO)


VI. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji.
 • Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

VII. Prawa autorskie

 • Właścicielem serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest firma ZP20 Piotr Markowski.
 • Właścicielami i twórcami algorytmu Barometru Ryzyka Nadużyć są: Fundacja Batorego oraz firma ZP20 Piotr Markowski.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich – w szczególności dokumentacja przetargowa czy znaki graficzne (logotypy).
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo oraz NetSpring jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści oraz grafik znajdujących się w serwisie bez pisemnej zgody ich prawnego właściciela, chyba że dane te są odpowiednio oznaczone w serwisie i udzielana na podstawie licencji CC.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów.

VIII. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Zabrania się bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowania, powielania, wykorzystywania w całości lub we fragmentach treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) lub treści oznaczonych jako udzielone na licencji CC.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.